Vedtægter for Svømme­klubben Branditten

 §1       NAVN & HJEMSTED

            Foreningens navn er "Svømme­klubben Brandit­ten". Dens hjem­sted er
            Ikast -Brande Kommune.

 §2       FORMÅL

            Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle
            fær­dig­heder i svømning og andre van­daktiviteter.

 §3       FORENINGENS TILHØRSFOR­HOLD

           Foreningen er medlem af af Danske Gy­m­na­s­tik- og I­dr­æt­s­fo­re­n­ing
           DGI Midtjylland. www.dgi.dk 

 §4       MEDLEMMER

            Foreningens med­lemmer er dem der enten underviser, hjælper eller deltager i svømmeklubben og som
            kan godken­de klub­bens ved­tægter. Om ud­nævnelse af æres­med­lemmer træffer ge­neral­forsam­lingen
            af­gørelse efter be­styrel­sens ind­stil­ling.

 

INSTRUKTØR

HJÆLPE INSTRUKTØR

BESTYRELSE

INCL AKTIVE SUPPL.

Ansvarlig for holdet

Tilbagemelding til bestyrelsen 

Fast hjælp på holdet

 

Svømmer gratis på de hold man vil 

Svømmer gratis på de hold man vil

Svømmer gratis på de hold man vil

Børn under 18 år svømmer gratis 

Børn under 18 år svømmer til halv pris

Børn under 18 år svømmer gratis

”Ægtefælle” svømmer til halv pris 

”Ægtefælle” svømmer til hel pris

”Ægtefælle” Svømmer gratis

 §5       KONTINGENT

            Medlemmerne betaler kontingent, hvis stør­relse fastsættes af bestyrel­sen. Restance på 1
            måned medfører udelukkelse af klubben.

 §6       OVERFLYTTELSE, UDMEL­DELSE OG EKSKLUSION

            Aktive medlemmer kan med 14 dages skriftlig varsel fra be­styrel­sen over­flyttes som midler­tidigt passivt
            med­lem.

            Be­styrelsen kan eksklu­dere et medlem for over­trædelse af fore­ningens vedtægter eller regler, eller for
            grov for­seelse af anden art. Det eks­kluderede medlem kan anke af­gørelsen på først kommen­de 
            general­forsam­ling. Restance på 1 måned medfører udelukkelse af klubben.

§7       FORENINGENS ORGANISA­TION

           Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

           Bestyrelsen består af 5 medlem­mer og 2 suppleanter der vælges på den ordi­nære ge­neral­for­samling.
           Bestyrelsen er valgt for 2 år og suppleanter for 1 år. Formand og kasserer kan ikke gå samtidig. Der kan
           og maksimalt afgå 4 medlemmer pr. år. Be­styrelsen konstitu­erer sig selv. Stem­meret på
           general­for­sam­lingen har alle ­med­lemmer, der er fyldt 18 år samt 1 for­ældre eller værge til medlem­mer
           under 18 år.

            Foreningen tegnes ved underskrift ved forman­den, dog i for­mandens fravær ved næstfor­man­den. Ved
            køb, salg el­ler pant­sætning af fast ejendom samt ved opta­gelse af lån af den samlede bestyrelse. Ingen
            medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for forpligtelser indgået af foreningen for hvilken alene
            foreningen hæfter med sin formue.

 §8       ØKONOMIEN

            Kassebeholdningen skal henstå på en konto i et pengeinstitu­t, giro og kontant kasse. Kontoen skal lyde
            på klubbens navn. Kun kas­sereren og formanden har fuldmagt til kontoen. Klubbens regnskab skal
            godkendes af  bestyrelsens valgte revisionsselskab.. Regnskabsåret er fra 01/01 til 31/12.

 §9       BESTYRELSESMØDER

            Bestyrelsen skal sam­menkaldes af formanden, når mindst 3 be­styre­lsesmedlemmer ønsker det. Be­
            styrelsen er kun beslut­nings­dygtig når mindst 4 af dens med­lemmer er tilstede.  Afgørelse træffes ved
            almin­delig stemmefler­tal. I til­fælde af stemme­­­­lig­hed er forman­dens ste­mme afgør­ende.

            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings­orden. ­Der føres pro­tokol over ved­tagne beslut­ninger. 
            Proto­kol­len under­skri­ves af be­styre­lsen senest ved næste møde.

 §10     GENERALFORSAMLINGER

            Foreningens generalfor­samling sammenkaldes af be­styrel­sen med 14 da­ges varsel ved annon­cering i det
            lokale blad.  General­for­sam­linger kan ikke tage bindende be­stem­mel­ser om spørgs­mål, der ikke er opført
            på dags­ordenen. Skrift­lige forslag skal være for­manden i hænde senest 8 dage inden
            general­for­samlingen. Ge­neralfor­sam­lingen er be­slut­nings­dygtig uanset an­tal fremmødte.

            Afstemning afgøres ved stemme­flertal. Ved ved­tægts­æn­dringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.
            Ved stemme­lig­hed er forslaget for­kastet. Skriftlig af­stemning kan efter ønske fore­tages.

 §11     ORDINÆR GENERALFORSAM­LING

            Generalforsamlingen holdes hvert år primo marts med følgende dags­orden:

            1)      Valg af dirigent
            2)      Formandens beret­ning
            3)      Fremlæggelse af revideret regnskab
            4)      Fremlæggelse af budget 
            5)      Indkomne forslag
            6)      Valg til bestyrel­sen 
            7)      Valg af suppleant
            8)      Valg af revisionsselskab. Er på valg hvert år
            9)      Evt. vedtægtsæn­dringer
           10)     Evt.

   §12    EKSTRAORDINÆR GENERAL­FORSAMLING

           Ekstraordinær general­forsamling kan holdes, når flertallet af be­styrel­sen finder det ønskeligt, eller når
           mindst 1/4 af for­eningens aktive medlem­mer stiller krav herom med forslag til dags­orden. Ekstraordi­nær
           generalforsam­ling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den indvarsles i
           lighed med den ordinære general­forsam­ling.

 §13    FORENINGENS OPLØSNING

           Foreningen kan kun op­løses, når 2/3 af del­tagerne i 2 på hinanden følgende eks­traordi­nære
           generalforsamlinger stem­mer herfor.

           Ophører foreningen at eksistere til­falder foreningens for­mue almennyttige og velgørende
           formål for børn og unge i byen Brande.

           Beslutningen træffes på afsluttende generalforsamling.

           Vedtaget på ekstraordi­nær generalforsamling den 19. januar 1995.
          Ændret på generalforsamlingen den 3. februar 1998.
          Ændret på generalforsamlingen den 2. februar 1999.
          Ændret på generalforsamlingen den 6. februar 2001.
          Ændret på generalforsamlingen den 5. februar 2002.
          Ændret på generalforsamlingen den 21. september 2005.
          Ændret på generalforsamlingen den 18. september 2007.
          Ændret på generalforsamlingen den 16. september 2008.
          Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 2009
          Ændret på generalforsamlingen den 14. marts 2012